TicketServices.gr

Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής ΟΠΑ Run 2021

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2008).
 2. Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του τέκνου στον Αγώνα.
 3. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση ΟΠΑ Run γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.
 4. Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
 5. Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.
 6. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Οργανωτική Επιτροπή και οι συνδιοργανωτές ή υποστηρικτές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.
 7. Στον αγώνα δρόμου ΟΠΑ Run μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς.
 8. Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, στο μπροστινό μέρος του στήθους τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να αποκλειστούν από τον αγώνα.
 9. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
 10. Ο αγώνας ΟΠΑ Run πραγματοποιείται την ημέρα που έχει οριστεί ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.
 11. O ΕΛΚΕ ΟΠΑ και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του αγώνα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το παρόν κείμενο ως σκοπό έχει να περιγράψει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε συμμετέχων στον Αγώνα Δρόμου ΟΠΑ Run 2021, πριν υποβάλει τη δήλωση συμμετοχής του. Η ενημέρωση αυτή είναι αναγκαία, καθώς η υποβολή δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία από πλευράς διοργανωτή, προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Οι πληροφορίες αυτές δίνονται σε εκπλήρωση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) και παρέχονται σε όσο το δυνατόν πιο απλή και κατανοητή μορφή.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το ΝΠΔΔ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εφεξής ΟΠΑ), με έδρα στην Αθήνα, οδός Πατησίων, αρ.76, εκπροσωπούμενο για τους σκοπούς του παρόντος από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΟΠΑ, τηλ. 210 - 8203218, email επικοινωνίας: pr-office@aueb.gr

Ποιος είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων;

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του ΟΠΑ είναι η Μαρία Αντωνοπούλου, τηλ.: 2108203135, email: dpo@aueb.gr, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας και ποια η νομική βάση αυτής;

Κύριος σκοπός για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η δυνατότητα συμμετοχής σας στον Αγώνα Δρόμου. Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται δια της υποβολής δήλωσης συμμετοχής και τηρούνται για το σκοπό της εκπλήρωσης του ως άνω σκοπού. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β' ΓΚΠΔ).

Πρόσθετος σκοπός επεξεργασίας είναι η δυνατότητα λήψης και δημοσίευσης φωτογραφιών των συμμετεχόντων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του Αγώνα. Από την επεξεργασία αυτή εξαιρούνται συμμετέχοντες που τυγχάνουν ανήλικοι. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων του διοργανωτή, όπως αυτά κρίνονται ως υπέρτερα των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων. (άρθρο 6 παρ.1στ' ΓΚΠΔ).

Η κρίση αυτή θεμελιώνεται στον κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και τους σκοπούς, που αυτή επιδιώκει να επιτύχει. Το ΟΠΑ Run δεν αποτελεί ένα αμιγές αθλητικό γεγονός, αλλά πάνω απ' όλα αποτελεί μια κοινωνική δράση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό την ανάδειξη της γειτονιάς που περιβάλλει το Ίδρυμα, την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη σύσφιξη των σχέσεων του ΟΠΑ με τους πολίτες των Αθηνών. Οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την προώθηση της δράσης, μέσω διαύλων επικοινωνίας, ενώ η προώθηση αυτή δεν είναι δυνατή χωρίς τη λήψη και αναπαραγωγή φωτογραφικών στιγμιοτύπων των συμμετεχόντων. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποδέχεται ότι η επεξεργασία αυτή συνιστά παρέμβαση στο δικαίωμα των συμμετεχόντων στην εικόνα τους, αλλά και στο δικαίωμά τους στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τους. Η παρέμβαση όμως αυτή είναι ήπια, καθόσον αφορά στην απεικόνιση μιας δημόσιας δραστηριότητας, χωρίς προεκτάσεις σε ζητήματα ιδιωτικότητας των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα, η δημοσιοποίηση των τυχόν λαμβανομένων φωτογραφιών θα γίνει σχεδόν αποκλειστικά στα μέσα επικοινωνίας του ΟΠΑ (ιστότοπος, εφημερίδα ΟΠΑ News, λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και όχι σε μέσα ευρείας κυκλοφορίας.

Τελευταίος σκοπός επεξεργασίας είναι η δυνατότητα επικοινωνίας των διοργανωτών του Αγώνα με εσάς, προκειμένου να ενημερώνεστε για μελλοντικές δράσεις ή διοργανώσεις μας.

Στην τελευταία περίπτωση, νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.1α' ΓΚΠΔ), η οποία θα ζητηθεί με τρόπο διακριτό.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συμμετάσχετε στον Αγώνα Δρόμου, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να συναινέσετε στο να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletters από εμάς.

Μπορώ να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου εάν για οποιονδήποτε λόγο το μετανιώσω;

Ασφαλώς. Η συγκατάθεση που θα δώσετε ανακαλείται ελεύθερα ανά πάσα στιγμή, από την ίδια ημέρα που θα υποβάλλετε τη δήλωση συμμετοχής, μέχρι οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσετε εσείς.

Προσοχή όμως στο εξής: Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν μπορεί να ανατρέψει την επεξεργασία δεδομένων που έχει γίνει μέχρι τότε.

Ποιοι θα είναι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων μου;

Κατ'αρχήν τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβάλλετε θα τύχουν επεξεργασίας από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το σκοπό της επιτυχούς διεξαγωγής του αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό, τα προσωπικά δεδομένα σας δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του αγώνα, όπως ενδεικτικά για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο.

Για πόσο χρόνο θα τηρηθούν τα δεδομένα μου;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, διαγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη συμμετοχή στον αγώνα, με την εξαίρεση του καταλόγου συμμετεχόντων/αποτελεσμάτων, ο οποίος διατηρείται για λόγους ιστορικής έρευνας.

Ποια δικαιώματα έχω;

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, όπως ενδεικτικά το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, ανάλογα με τον τρόπο που μπορούν αυτά να ικανοποιηθούν με βάση τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd

Όπως προαναφέρθηκε, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή, ενώ έχετε επίσης το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Οι συμμετέχοντες που πραγματοποιούν εγγραφή και αγοράζουν περισσότερα του ενός εισιτήρια υποχρεούνται να συμπληρώσουν το έγγραφο με τα προσωπικά στοιχεία όλων των συμμετεχόντων για τους οποίους γίνεται η αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγγραφή θα θεωρείται «Μη Ολοκληρωμένη». Η Οργανωτική Επιτροπή δεν θα λάβει υπ' όψιν τις μη ολοκληρωμένες εγγραφές και δεν θα διαθέσει τα πακέτα των συμμετοχών σε αυτές.
 2. Η Οργανωτική Επιτροπή του ΟΠΑ Run έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 3. Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής.
 4. Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.
 5. Κανένα αίτημα ακύρωσης εγγραφής δεν γίνεται δεκτό στον αγώνα δρόμου των 5 χλμ.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους δρομείς αποκλειστικά και μόνο από το σημείο παραλαβής που έχει οριστεί από την Οργανωτική επιτροπή του αγώνα τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης).
 2. Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής του από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης ως άνω, είτε με εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής είτε με απλή εξουσιοδότηση, με δική του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) ή αντίγραφο αυτών, του εγγεγραμμένου δρομέα.
 3. Για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής εγγεγραμμένου δρομέα απαιτείται πέραν της επίδειξης ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και η προσκόμιση του ηλεκτρονικού μηνύματός επιβεβαίωσης συμμετοχής/εισιτηρίου στο οποίο εμφανίζεται το σχετικό barcode.
 4. Αντικατάσταση δρομέων και/ή αλλαγή του αγώνα που έχει επιλέξει ο εκάστοτε συμμετέχων δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση κατά την παραλαβή των αριθμών συμμετοχής στο σημείο παραλαβής της διοργάνωσης. Στο σημείο παραλαβής των συμμετοχών είναι δυνατή μόνο επικαιροποίηση των στοιχείων του ήδη εγγεγραμμένου δρομέα και διόρθωση επιμέρους προσωπικών του στοιχείων.
 5. Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στην εγγραφή δεν αποστέλλονται σε καμία περίπτωση ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους δικαιούχους, πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σημείου παραλαβής των συμμετοχών της διοργάνωσης.
 6. Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στην εγγραφή που δεν παρελήφθησαν αρμοδίως τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών της διοργάνωσης δεν δύναται να παραληφθούν σε καμία περίπτωση μεταγενέστερα.
 7. Τα T-Shirts του αγώνα θα διανέμονται στους συμμετέχοντες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μεγεθών. Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την έλλειψη T-shirt στις επιθυμητές προς τον συμμετέχοντα διαστάσεις.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:

 1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.
 2. Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωσης.
 3. Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.
 4. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ' όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
 5. Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).
 6. Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση.
 7. Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 5χλμ έχει οριστεί στα 60 λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα.
 8. Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από την πιστολιά εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος από τη στιγμή που ο συμμετέχων περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.
 9. Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.

Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω
Πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες
κάντε κλικ εδώ