Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής ΟΠΑ Run 2020

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες στην σελίδα της διοργάνωσης

https://auebvolunteers.gr/opa-run

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2008).
 2. Στον Περίπατο 2χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 10 ετών (γεννημένοι τουλάχιστον το 2010).
 3. Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ και περίπατο 2χλμ η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του τέκνου στον Αγώνα.
 4. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση ΟΠΑ Run γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.
 5. Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
 6. Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.
 7. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Οργανωτική Επιτροπή και οι συνδιοργανωτές ή υποστηρικτές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.
 8. Στον αγώνα δρόμου και στον περίπατο ΟΠΑ Run μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς.
 9. Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, στο μπροστινό μέρος του στήθους τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να αποκλειστούν από τον αγώνα.
 10. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
 11. Ο αγώνας ΟΠΑ Run πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.
 12. O ΕΛΚΕ ΟΠΑ και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του αγώνα.
 13. Για τη συμμετοχή στον αγώνα είναι απαραίτητη η συλλογή, τήρηση και εν γένει επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Για την τήρηση της αρχής της διαφάνειας και τη συνακόλουθη ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων επισημαίνεται ότι:    
           
  1. Υπεύθυνος επεξεργασίας τυγχάνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα
  2.         
  3. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η τήρηση αρχείου συμμετεχόντων, η διασφάλιση του αδιάβλητου της διεξαγωγής του αγώνα, καθώς και η επικοινωνιακή προβολή του σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Νόμιμη βάση για την επεξεργασία αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την περ. α' του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ/2016/679)
  4.         
  5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, αποκλειστικά για λόγους που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του αγώνα, όπως ενδεικτικά για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο.
  6.         
  7. Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:            
                    
   1. αυτά που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες δια της συμπλήρωσης της απαιτούμενης αίτησης συμμετοχής.
   2.                 
   3. τα στατιστικά στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως αυτά διαμορφώνονται με βάση τις επιδόσεις τους στον αγώνα.
   4.                 
   5. φωτογραφίες των συμμετεχόντων, όπως αυτές θα ληφθούν από τον διοργανωτή πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα και οι οποίες δύνανται να δημοσιευτούν στον ιστότοπο του διοργανωτή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και σε έντυπα άρθρα σχετιζόμενα με τον αγώνα.
   6.             
           
  8.         
  9. Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα τηρηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανέρχεται στα πέντε (5) έτη, εκτός από τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων, οι οποίες διαγράφονται μετά το πέρας δύο (2) ετών. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, τα προσωπικά δεδομένα ανωνυμοποιούνται και διατηρούνται στην κατοχή του υπευθύνου επεξεργασίας για λόγους αρχειοθέτησης και τήρησης στατιστικών.
  10.         
  11. Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων - συμμετέχοντες στον αγώνα έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, και ειδικότερα, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα στη φορητότητα. Περαιτέρω, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη συντελεστεί.
  12.         
  13. Σε κάθε περίπτωση, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr. Η συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκάστου συμμετέχοντα, καθώς και η βεβαίωση της ενημέρωσης για τις ως άνω πληροφορίες παρέχεται δια της συμπλήρωσης και υποβολής της σχετικής αίτησης συμμετοχής.
  14.     
      Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο αιτών δηλώνει ότι έχει λάβει κάθε πληροφορία ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και ότι συναινεί στην επεξεργασία αυτή υπό τους ως άνω όρους.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 1. Οι συμμετέχοντες που πραγματοποιούν εγγραφή και αγοράζουν περισσότερα του ενός εισιτήρια υποχρεούνται να συμπληρώσουν το έγγραφο με τα προσωπικά στοιχεία όλων των συμμετεχόντων για τους οποίους γίνεται η αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγγραφή θα θεωρείται «Μη Ολοκληρωμένη». Η Οργανωτική Επιτροπή δεν θα λάβει υπ' όψιν τις μη ολοκληρωμένες εγγραφές και δεν θα διαθέσει τα πακέτα των συμμετοχών σε αυτές.
 2. Η Οργανωτική Επιτροπή του ΟΠΑ Run έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 3. Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής.
 4. Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.
 5. Κανένα αίτημα ακύρωσης εγγραφής δεν γίνεται δεκτό στον αγώνα δρόμου των 5 χλμ. Αίτημα ακύρωσης εγγραφής στον περίπατο των 2 χλμ. μπορεί να σταλεί στο e-mail oparun@aueb.gr.
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
 1. Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους δρομείς αποκλειστικά και μόνο από το σημείο παραλαβής που έχει οριστεί από την Οργανωτική επιτροπή του αγώνα τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης).
 2. Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής του από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης ως άνω, είτε με εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής είτε με απλή εξουσιοδότηση, με δική του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) ή αντίγραφο αυτών, του εγγεγραμμένου δρομέα.
 3. Για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής εγγεγραμμένου δρομέα απαιτείται πέραν της επίδειξης ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και η προσκόμιση του ηλεκτρονικού μηνύματός επιβεβαίωσης συμμετοχής/εισιτηρίου στο οποίο εμφανίζεται το σχετικό barcode.
 4. Αντικατάσταση δρομέων και/ή αλλαγή του αγώνα που έχει επιλέξει ο εκάστοτε συμμετέχων δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση κατά την παραλαβή των αριθμών συμμετοχής στο σημείο παραλαβής της διοργάνωσης. Στο σημείο παραλαβής των συμμετοχών είναι δυνατή μόνο επικαιροποίηση των στοιχείων του ήδη εγγεγραμμένου δρομέα και διόρθωση επιμέρους προσωπικών του στοιχείων.
 5. Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στην εγγραφή δεν αποστέλλονται σε καμία περίπτωση ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους δικαιούχους, πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σημείου παραλαβής των συμμετοχών της διοργάνωσης.
 6. Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στην εγγραφή που δεν παρελήφθησαν αρμοδίως τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών της διοργάνωσης δεν δύναται να παραληφθούν σε καμία περίπτωση μεταγενέστερα.
 7. Τα T-Shirts του αγώνα θα διανέμονται στους συμμετέχοντες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μεγεθών. Η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την έλλειψη T-shirt στις επιθυμητές προς τον συμμετέχοντα διαστάσεις.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:
 1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.
 2. Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωσης.
 3. Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.
 4. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ' όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
 5. Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).
 6. Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση.
 7. Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 5χλμ έχει οριστεί στα 75 λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα.
 8. Το όριο ολοκλήρωσης του Περίπατου έχει οριστεί στα 30 λεπτά από την εκκίνηση του αγώνα.
 9. Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από την πιστολιά εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος από τη στιγμή που ο συμμετέχων περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.
 10. Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.

Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω