ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ THΣ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ

«Διαγωνισμός στο πλαίσιο του 2ου Παιδικού Φεστιβάλ στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο»

 1. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγίου Θωμά αρ. 14), και εκπροσωπείται νομίμως από την Πρόεδρο της κα. Αλεξάνδρα Μαρτίνου, διοργανώνει στα πλαίσια του 2ου Παιδικού Φεστιβάλ, το οποίο θα διεξαχθεί την 15η Οκτωβρίου 2023 στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο (εφεξής το «Φεστιβάλ»), και του οποίου είναι διοργανωτής, προωθητική ενέργεια-διαγωνισμό η οποία εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο των δράσεων της για την ενίσχυση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής οικογενειών που το έχουν ανάγκη (καλούμενη εφεξής, για χάρη συντομίας, ο «Διαγωνισμός») υπό τους ακόλουθους όρους:
 2. Διάρκεια του Διαγωνισμού : Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται η περίοδος κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι να παρευρεθούν στο Φεστιβάλ δύνανται να προβούν στην αγορά των εισιτηρίων εισόδου για το Φεστιβάλ (με δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου μέσω του συστήματος ticketservices ή αγοράς δια ζώσης στα σημεία προπώλησης που θα οριστούν από την ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ), ήτοι από 29/09/2023 έως και την 15/10/2023. Η λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού ορίζεται στις 15/10/2023 και ώρα (καταρχήν) 16:30 (η ακριβής ώρα θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση που θα πραγματοποιηθεί από εκπροσώπους της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ). Η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ δύναται να τροποποιεί την ημερομηνία έναρξης ή/και λήξης του Διαγωνισμού με ρητή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της αλλά και την ώρα λήξης του με ρητή ανακοίνωση της ανάλογα με την ροή του προγράμματος του Φεστιβάλ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Κατά την λήξη του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί ο αριθμός του τελευταίου εισιτηρίου που θα έχει αγοραστεί, καθιστώντας κάθε επόμενο σε αριθμό εισιτήριο άκυρο - μη δυνάμενο να λάβει μέρος στην κλήρωση.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν προβεί σε αγορά εισιτηρίου εισόδου για το Φεστιβάλ (κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους), με δεδομένο πως είναι άνω των 18 ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης τόσο για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό όσο και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές. Τα εισιτήρια εισόδου στο Φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος ticketservices στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://www.ticketservices.gr/ και σε σημεία προπώλησης τα οποία θα γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό με επίσημη ανακοίνωση της ΜΑΖΙ ΓΙΑΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ, καθ'όλο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 2 των παρόντων όρων. Έκαστο εισιτήριο θα φέρει επί του σώματος του τόσο αρίθμηση όσο και το ονοματεπώνυμο του προσώπου που προβαίνει στην αγορά, καθιστώντας το ονομαστικό. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, περισσότερες της μίας φορές και συγκεκριμένα τόσες φορές όσα είναι και τα εισιτήρια, τα οποία έχει αγοράσει για το Φεστιβάλ και τα οποία φέρουν το όνομα του. Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής τα στελέχη/μέλη Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ, τα συνδεόμενα με αυτήν με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών πρόσωπα, όπως επίσης και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών μέχρι πρώτου βαθμού εξ' αίματος. Επιπρόσθετα, στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στο Διαγωνισμό και οι πάσης φύσεως φέροντες και δικαιούχοι προσκλήσεων για το Φεστιβάλ με δεδομένο ότι οι εν λόγω προσκλήσεις δεν φέρουν αρίθμηση και δεν δύνανται να ενταχθούν στην τελική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών.
 4. Ως δώρα του Διαγωνισμού ορίζονται τα εξής: (α) αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής για μία οικογένεια σε ευρωπαϊκή πόλη μέσω του ταξιδιωτικού ομίλου «Κ.Κυβερνήτης Ταξίδια Ναυτιλία Α.Ε.», (β) διαμονή τριών (3) διανυκτερεύσεων για μία οικογένεια σε ξενοδοχείο (all inclusive) του ομίλου MITSIS HOTELS στην Ελλάδα (γ) πέντε (5) ετήσιες συνδρομές στην υπηρεσία οπτικοακουστικού περιεχομένου "ΕΟΝ" που παρέχεται από την εταιρεία «NOVA Telecommunications & Media Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και (δ) 2 εβδομαδιαίες-παραμονές στην αθλητική κατασκήνωση ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΠΟΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για τον Αύγουστο του 2024 κατασκηνωτικά προγράμματα για την Ε' περίοδο 2024 (16-30 Αυγούστου). (εφεξής τα «Δώρα»). Τα ως άνω Δώρα θα είναι αξιοποιήσιμα από τους νικητές ή τυχόν επιλαχόντες εντός των χρονικών διαστημάτων και του πλαισίου που θα γνωστοποιούνται από την ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ στους εκάστοτε δικαιούχους των Δώρων. Ρητά διευκρινίζεται πως η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/αντικαθιστά τα Δώρα (κατά είδος ή ποσότητα) ή/και να μεταβάλλει τον αριθμό των νικητών, κλπ., όποτε και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ στο Διαδίκτυο (https://mazigiatopaidi.gr/). Η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, εφόσον αυτή έχει ορθώς δημοσιευθεί στην ως άνω ιστοσελίδα. Επιπρόσθετα, οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο εταιρείες που προσφέρουν τα Δώρα στα πλαίσια του Διαγωνισμού ουδεμία ευθύνη έχουν σχετικά με τους όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού αλλά και σχετικά με τυχόν μη απόδοση των δώρων, μεταβολή τους ή μη διαθεσιμότητα των Δώρων.

  Τα Δώρα που θα παραδοθούν στους νικητές ή επιλαχόντες κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ. Επίσης, σε καμία περίπτωση και κατά κανένα τρόπο δεν ευθύνεται η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ ή/και οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 εταιρείες που προσφέρουν τα Δώρα του Διαγωνισμού για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Δώρα του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ και οι ως άνω αναφερόμενες εταιρείες που προσφέρουν τα Δώρα του Διαγωνισμού δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, επιλαχόντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  Επιπρόσθετα, η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 1. Διαδικασία Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:Οποιοσδήποτε προβαίνει σε αγορά εισιτηρίου για το Φεστιβάλ αποκτά (με την παράλληλη εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 3 των παρόντων όρων), αυτομάτως, δικαίωμα συμμετοχής στον περιγραφόμενο στους παρόντες όρους Διαγωνισμό συναινώντας ήδη ρητά σε αυτό κατά την στιγμή αγοράς του εισιτηρίου. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, υπεύθυνη για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού αλλά και του Φεστιβάλ, είναι η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ και όχι η ενδιάμεση εταιρεία προπώλησης των εισιτηρίων που αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διοργάνωση και το συντονισμό της πώλησης των εισιτηρίων, την καταγραφή των πωληθέντων εισιτηρίων και τη λειτουργία του συστήματος ticketservices.
 2. Κλήρωση : Η κλήρωση από την οποία θα προκύπτουν οι νικητές του του Διαγωνισμού και δικαιούχοι των Δώρων, μαζί με ισάριθμους με τον αριθμό των νικητών επιλαχόντες, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ και (καταρχήν) ώρα 17:00 (η ακριβής ώρα θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση που θα πραγματοποιηθεί από εκπροσώπους της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ) διαμέσου του πλήρως αξιόπιστου ηλεκτρονικού συστήματος calculator.net και παρουσία της συμβολαιογράφου Mαρίας Παπαδοπούλου, στο χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ, ήτοι στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την Σοφία Καμαρέτα. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, διευκρινίζεται πως για κάθε Δώρο του Διαγωνισμού θα κληρώνεται τόσο ένας νικητής όσο και ένας επιλαχών. Συνεπεία των ανωτέρω και για τις ανάγκες της κλήρωσης θα δημιουργηθεί διακριτή βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των αριθμών που θα φέρουν τα πωληθέντα εισιτήρια επί του σώματος τους. Με την ανακοίνωση εκάστου κληρωθέντος αριθμού, ο ιδιοκτήτης του εισιτηρίου φέροντος των εν λόγω αριθμό θα θεωρείται νικητής του Δώρου. Τα δεδομένα των βάσεων θα διατηρούνται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι σε εξέλιξη ο Διαγωνισμός και με σκοπό τη διευκόλυνση της κλήρωσης, δηλαδή από 29/09/2023 έως και 15/10/2023 και (καταρχήν) ώρα 17:00 (η ακριβής ώρα θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση που θα πραγματοποιηθεί από εκπροσώπους της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ).
 3. Απόδοση των Δώρων στους νικητές: Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της κλήρωσης, η Σοφία Καμαρέτα, θα αποδίδει τα Δώρα στους νικητές, που θα είναι παρόντες στο Φεστιβάλ, σε κλειστούς φακέλους. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν έκαστο Δώρο με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας τους στους υπεύθυνους της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ. Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για την παραλαβή του Δώρου. Σε περίπτωση απουσίας ενός ή περισσότερων νικητών της κλήρωσης, οι εν λόγω νικητές θα κληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις διευθύνσεις που έχουν υποδείξει στο ηλεκτρονικό σύστημα ticketservices ή δια ζώσης κατά την αγορά των εισιτηρίων τους εντός διαστήματος επτά (7) εργάσιμων ημερών από την διεξαγωγή της κλήρωσης.
 4. Ακύρωση νικητή : Η κλήρωση οποιουδήποτε από τους τυχερούς νικητές της κλήρωσης του διαγωνισμού, μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, για τους εξής λόγους:
  (α) Εάν, σε συνέχεια απουσίας του νικητή από το Φεστιβάλ, η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του στη διεύθυνση e-mail που έχει υποδείξει στο σύστημα ticketservices ή δια ζώσης στους εκπροσώπους πώλησης των εισιτηρίων για την παραλαβή του δώρου του αποβεί άκαρπη. Άκαρπη θα θεωρείται στα πλαίσια των παρόντων όρων κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με νικητή του Διαγωνισμού ή τυχόν επιλαχόντα του Διαγωνισμού από τους εκπροσώπους της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ, εφόσον η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ δεν λάβει καμία απάντηση σχετικά με την παραλαβή του Δώρου από τον εκάστοτε νικητή ή επιλαχόντα εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών μετά την αποστολή σε εκείνον μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ακυρωθεί κάποιος εκ των νικητών, το σχετικό Δώρο θα δικαιούται ο επιλαχών που έχει κληρωθεί κατά τη διάρκεια της κλήρωσης. Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλεται στον επιλαχόντα εντός διαστήματος (7) ημερών από την ακύρωση του προηγούμενου νικητή, με το οποίο θα καλείται να παραλάβει το σχετικό Δώρο. Εφόσον και η εν λόγω επικοινωνία προβεί άκαρπη, το Δώρο θα ακυρώνεται από την ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ και θα επιστρέφεται στην εκάστοτε εταιρεία που τα έχει προσφέρει στον Διαγωνισμό.
  (β) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν προσέλθει για την παραλαβή του δώρου του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, ήτοι την 15η Νοεμβρίου 2023.
  (γ) Εάν δεν προσκομίσει το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας ή τυχόν άλλα απαραίτητα έγγραφα που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του με τα στοιχεία των τυχερών της κλήρωσης.
  (δ) Λόγω κωλύματος που επιβεβαιώνεται βάσει των παρόντων όρων.
 5. Επιλαχόντες : Σε περίπτωση ακύρωσης ενός νικητή, θα επιχειρείται επικοινωνία με τον κατά σειρά επιλαχόντα. Ρητά διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που η επικοινωνία τόσο με τον νικητή όσο και με τον επόμενο σε σειρά επιλαχόντα προβεί άκαρπη, το Δώρο θα ακυρώνεται και θα επιστρέφεται στην εκάστοτε εταιρεία που τα έχει προσφέρει στον Διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 (α) των παρόντων όρων.
 6. Για την παραλαβή του Δώρου, οι νικητές θα πρέπει να υπογράψουν σχετική δήλωση αποδοχής του Δώρου με την οποία να βεβαιώνεται η αποδοχή του και παραλαβή του από εκείνους.
 7. Η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ δικαιούται να μην αποδώσει δώρο σε νικητή σε περίπτωση που αυτός δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 8. Διευκρινίζεται ότι η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ δεν ευθύνεται για συμμετοχές με τις οποίες έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. (όπως λ.χ. εσφαλμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 9. Η παράδοση του δώρου σε περίπτωση απουσίας του νικητή από το Φεστιβάλ ή απόδοσης Δώρου σε επιλαχόντα θα πραγματοποιείται σε ημερομηνία αμοιβαίας αποδοχής. Τόπος παράδοσης, θα καθίσταται στην ως άνω περίπτωση, τα γραφεία της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ.
 10. Η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει/ακυρώσει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, να μεταβάλλει τη διάρκεια του ή την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ή να αντικαταστήσει τα Δώρα, με δώρα άλλης ή ίσης αξίας ή να μεταβάλλει την χρονική του διάρκεια ή/και οποιονδήποτε όρο αυτού οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την εύλογη κρίση της. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή ή αναβολή του Διαγωνισμού ή από δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Δώρο του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που το Φεστιβάλ αναβληθεί εξαιτίας καιρικών συνθηκών, υγειονομικών αιτιών ή ανωτέρας βίας ή ματαιωθεί οριστικά, η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ θα αποφασίσει σχετικά με την πραγματοποίηση ή ματαίωση του Διαγωνισμού, μη ευθυνόμενη σε περίπτωση απόφασης της για ματαίωση του.
 11. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς του δώρου με χρήματα. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται σε οιονδήποτε τρίτο και δεν αντικαθίσταται. Οι νικητές ή επιλαχόντες του εκάστοτε Δώρου, δικαιούνται να το αξιοποιήσουν εντός των πλαισίων και των προϋποθέσεων που θα αναγράφονται επί του φακέλου του Δώρου και των συνοδευτικών με αυτόν εγγράφων και πληροφοριών που θα τους παρασχεθούν από την ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ.
 12. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 15/10/2023 και ώρα (καταρχήν) 17:00 το αργότερο (η ακριβής ώρα θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση που θα πραγματοποιηθεί από εκπροσώπους της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ) ή μετά από τυχόν σύντμηση ή επέκταση ή εν γένει μεταβολή της χρονικής διάρκειας αυτού (ειδικώς σε περίπτωση που η προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του Φεστιβάλ μεταβληθεί), οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές και οι τυχόν ήδη γενόμενες εκπρόθεσμα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.
 13. Σε ο τι αφορά στην συμμετοχή στον Διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικής αγοράς των εισιτηρίων για το Φεστιβάλ, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων απαιτεί πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους. Περαιτέρω, η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά παραιτούνται από κάθε σχετική - παρούσα ή μελλοντική -αξίωσή τους έναντι της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ εκ του λόγου τούτου. Περαιτέρω, η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία προκύψει στο διαδίκτυο, με πιθανό αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του λογισμικού μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Διαγωνισμού.
 14. Η έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν στην ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ τη συναίνεση τους για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού, την συμμετοχής τους στην κλήρωση και την απόδοση σε αυτών των σχετικών Δώρων. H ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ είναι σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού. Η επεξεργασία, η διαχείριση και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων διέπονται από τους παρόντες όρους, την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ, ενδέχεται να συλλεγούν και αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: (α) Στοιχεία ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ημερομηνία και τόπος έκδοσης της και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (β) Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Τα ως άνω περιγραφόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση των ακόλουθων σκοπών και σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις: 1. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό επί τη βάσει της συγκατάθεσης σας και αποδοχή των παρόντων όρων, 2. Έννομο Συμφέρον : Για την διασφάλιση της αρμονικής διεξαγωγής απόδοσης των Δώρων και ταυτοποίησης των νικητών και επιλαχόντων του Διαγωνισμού 3. Νομική υποχρέωση: Προκειμένου για τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία και την συνεργασία μας με αρμόδιες αρχές.
  Τα εν λόγω δεδομένα θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο θα τους σκοπούς που συλλέγονται και περιγράφονται ανωτέρω ήτοι για την ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την απόδοση των Δώρων στους νικητές και επιλαχόντες και για την συμμόρφωση της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ με την ισχύουσα νομοθεσία. Το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν θα είναι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού.
  Η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει τον αριθμό του εισιτηρίου και το όνομα των νικητών τού διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της για διάστημα δύο (2) μηνών μετά την ολοκλήρωση του με αποκλειστικό σκοπό την ομαλή απόδοση των Δώρων. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://mazigiatopaidi.gr/el/pages/idiotiko-aporrito ή να επικοινωνήσετε με τη ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ στο dpo@mazigiatopaidi.gr.
 15. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ απορρέουσα από τον Διαγωνισμό παύει να υφίσταται. Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ειδοποίηση του εκάστοτε νικητή, η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για ακύρωση ή /και ματαίωση του Δώρου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.
 16. Οι όροι του διαγωνισμού είναι επίσης διαθέσιμοι στη ιστοσελίδα www.mazigiatopaidi.gr.
 17. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου παραπάνω όρων συμμετοχής.
 18. Η ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα της ιστοσελίδας www.mazigiatopaidi.gr τα ονόματα των νικητών για διάστημα δύο (2) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 των παρόντων όρων. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

Αθήνα την 29/09/2023

 

 

 

Μας επιτρέπετε να αποθηκεύουμε στον φυλλομετρητή σας τα λεγόμενα cookies; Με αυτόν τον τρόπο θα καταγράφονται από εμάς και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες (Google, Facebook κτλ) στοιχεία επισκεψιμότητας για στατιστικούς αλλά και διαφημιστικούς λόγους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας εδώ.
Ναι, επιτρέπω Όχι, δεν επιτρέπω
Πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες
κάντε κλικ εδώ